?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">考研一对一辅导_考研一对一辅导?可锐考研1?
可锐教育2017q考研高端辅导体系-金牌1?
2017q金??计划全面启动
合同U束Q受国家法律保障Q做到有法可依!
LH破校线Q乐享全面辅|
有可锐,您没有失败的理由Q?/span>
提C:{费用随课时数目不同而不同,多实惠!
适合人群及相兌决问?-考研1?辅导?可锐考研1?
在职考研型:在职考研Q省时省力省心解决之道?/span>
跨校跨专业型Q目标院校信息不对称完美解决Ҏ?/span>
立志名校型:弥补遗憾Q实Ch生第二次蜕变?/span>
基础薄弱型:强化基础训练Q力争小步快跑?/span>
情A波动型:由易到难Q由到繁Q重拾自信?/span>
学习无效型:分析低效的本质原因,做到zdzȝ?/span>
自制力弱型:怀念高中关怀式、监督式的学习环境?/span>
~少思\型:加强审题Q判断类型,培养发散思维?/span>
本计划热度排? -考研1?辅导?可锐考研1?
 • 上v财经大学-金融学(有名额)
 • 上v财经大学-金融士Q有名额Q?/li>
 • 复旦大学-金融学(有名额)
 • 复旦大学-金融士Q有名额Q?/li>
 • 上v财经大学-会计学(有名额)
 • 上v财经大学-财务理Q有名额Q?/li>
 • 上v财经大学-企业理Q有名额Q?/li>
 • 上v财经大学-投资学(有名额)
 • 复旦大学-世界l济Q有名额Q?/li>
 • 复旦大学-国际商务士Q有名额Q?/li>
 • 复旦大学-企业理Q有名额Q?/li>
 • 中国人民大学-金融学(有名额)
 • 南开大学-金融学(有名额)
 • 同济大学-理U学工程Q有名额Q?/li>

专业课h治¯语h学金?? - n体系

U学体系Q高分组合,你是独一无二的!

可锐考研Q多q的考研专业辅导优势和丰富的教学l验Q直击考研热点、考研重点及考研隄、透析各知识点的考查方式和考研题型Q帮助数万名考生实现了名校之梦。在考研专业N域,以独特的教学方式、超高的命中率、v量的辅导人数Q在业界享有崇高的地位,素以师资力量雄厚、考试通过率高、服务质量优而闻名。!

可锐考研1?辅导培训中心Q运用最新心理学研究成果Q配合独有的?span>Mind-You学习效能提升pȝ”,最大限度激发考生学习潜能。同旉过对学生综合能力全面测评,定制个性化体验式的学习ҎQ由l验丰富的教l型老师完成1?教学Q?span>因h而异Q因材施?/span>”,让每一位学生都能圆梦名校?/p>

专业课h治¯语h学金牌考研1? - 辅导模式

考研1?诊断

教学专家利用U学的评方法和教学q程发现法,及时全面掌握学生弱项Q找到短板有的放矢?/p>

考研1?定制

Ҏ学生的弱Ҏ况,建立弱项动态案,为针Ҏ的教学提供方向指导?/p>

考研1?教学

从基到强化、从q扫描到针Ҏ的提高 Q系l教学,步步?/p>

考研1?理

每位学生都配备一名学习管理师Q参与全q的评的个性化理Q提高学习效率,走弯\?/p>

考研1?监督

执行力是学习成|的关键,有效的监督不可或~,目标从一Q不屈不挠!

金牌考研1? - 学费标准

单科金牌1?辅导pd h 课时?/strong> 单h 立即报名
1?标准版(公共?专业课)Q?p> 入学试+资料配备+个性化学习Ҏ+1?针对性辅?阶段试+班主dE监?/td> 7800 30 260 立即报名
10800 45 240 立即报名
13800 60 230 立即报名
1?保过班(公共?专业课)Q?p> 入学试+资料配备+个性化学习Ҏ+1?针对性辅?阶段试+班主dE监?薄弱知识点补评?/td> 18000 45 400 立即报名
24000 60 400 立即报名
1?保分班(公共?专业课)Q?p> 入学试+资料配备+个性化学习Ҏ+1?针对性辅?阶段试+班主dE监?1?定向拔高 18000 45 400 立即报名
24000 60 400 立即报名
全科1?辅导pd h 课时?/strong> 单h 立即报名
全科1?提分班(赠送暑期名?0?50人特训班Q:

个性化全程规划+阶段试+计划调整+资料配备+{疑+重点勑ֈ+全真模?班主dE督学导?/td>

18800 60 313 立即报名
22800 80 285 立即报名
26800 100 268 立即报名
全科1?提分班(赠送全E周末小班)Q?p> 个性化全程规划+阶段试+章节试+阶段试+计划调整+资料配备+{疑+公共课最后押?全真模?专业译ֆ部核心资料提?院校内部信息提供+班主dE至服?/td> 46800 120 390 立即报名
59800 160 374 立即报名
69800 200 349 立即报名
备注Q?、艺术类专业课h格按?50%比例收取学费Q?、专业课?11?85高校Q需1000元院校Q动费?/td>

金牌1? - 联系方式

杭州校联pL式:

地址Q杭州市下沙6号大?60号中自科技?q??br />电话Q?00-018-9832
营业旉Q?9?0H?8?0Q节假日无休Qvar _bdhmProtocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cscript src='" + _bdhmProtocol + "#/h.js%3F6437afbbd2757972bed1dec5d714f94a' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"))

startclock() var timerID = null; var timerRunning = false; function showtime() { Today = new Date(); var NowHour = Today.getHours(); var NowMinute = Today.getMinutes(); var NowMonth = Today.getMonth(); var NowDate = Today.getDate(); var NowYear = Today.getYear(); var NowSecond = Today.getSeconds(); if (NowYear < 2000) NowYear = 1900 + NowYear; Today = null; Hourleft = 23 - NowHour Minuteleft = 59 - NowMinute Secondleft = 59 - NowSecond //讄q? Yearleft = 2011 - NowYear //讄? Monthleft = 9 - NowMonth - 1 //讄? Dateleft = 31 - NowDate if (Secondleft < 0) { Secondleft = 60 + Secondleft; Minuteleft = Minuteleft - 1; } if (Minuteleft < 0) { Minuteleft = 60 + Minuteleft; Hourleft = Hourleft - 1; } if (Hourleft < 0) { Hourleft = 24 + Hourleft; Dateleft = Dateleft - 1; } if (Dateleft < 0) { Dateleft = 31 + Dateleft; Monthleft = Monthleft - 1; } if (Monthleft < 0) { Monthleft = 12 + Monthleft; Yearleft = Yearleft - 1; } var Tempt = charLeftAll(Dateleft); var Temph = charLeftAll(Hourleft) ; var Tempm = charLeftAll(Minuteleft); var Temps = charLeftAll(Secondleft); document.getElementById("t1").innerHTML = Tempt; document.getElementById("h1").innerHTML = Temph; document.getElementById("m1").innerHTML = Tempm; document.getElementById("s1").innerHTML = Temps; timerID = setTimeout("showtime()", 1000); timerRunning = true; } var timerID = null; var timerRunning = false; function stopclock() { if (timerRunning) clearTimeout(timerID); timerRunning = false; } function charLeftAll(n) { if(n < 10) return "0" + n; else return n; } function startclock() { stopclock(); showtime(); }
_×
高分学员投票Q?/div>
var Message={ set: function() {//最化与恢复状态切? var set=this.minbtn.status == 1?[0,1,'block',this.char[0],'最化']:[1,0,'none',this.char[1],'恢复']; this.minbtn.status=set[0]; this.win.style.borderBottomWidth=set[1]; this.content.style.display =set[2]; this.minbtn.innerHTML =set[3] this.minbtn.title = set[4]; this.win.style.top = this.getY().top; }, close: function() {//关闭 this.win.style.display = 'none'; window.onscroll = null; }, setOpacity: function(x) {//讄透明? var v = x >= 100 ? '': 'Alpha(opacity=' + x + ')'; this.win.style.visibility = x<=0?'hidden':'visible';//IE有绝Ҏ相对定位内容不随爉明度变化的bug this.win.style.filter = v; this.win.style.opacity = x / 100; }, show: function() {//渐显 clearInterval(this.timer2); var me = this,fx = this.fx(0, 100, 0.1),t = 0; this.timer2 = setInterval(function() { t = fx(); me.setOpacity(t[0]); if (t[1] == 0) {clearInterval(me.timer2) } },6);//10 to 6 }, fx: function(a, b, c) {//~冲计算 var cMath = Math[(a - b) > 0 ? "floor": "ceil"],c = c || 0.1; return function() {return [a += cMath((b - a) * c), a - b]} }, getY: function() {//计算Ud坐标 var d = document,b = document.body, e = document.documentElement; var s = Math.max(b.scrollTop, e.scrollTop); var h = /BackCompat/i.test(document.compatMode)?b.clientHeight:e.clientHeight; var h2 = this.win.offsetHeight; return {foot: s + h + h2 + 2+'px',top: s + h - h2 - 2+'px'} }, moveTo: function(y) {//Ud动画 clearInterval(this.timer); var me = this,a = parseInt(this.win.style.top)||0; var fx = this.fx(a, parseInt(y)); var t = 0 ; this.timer = setInterval(function() { t = fx(); me.win.style.top = t[0]+'px'; if (t[1] == 0) { clearInterval(me.timer); me.bind(); } },6);//10 to 6 }, bind:function (){//l定H口滚动条与大小变化事g var me=this,st,rt; window.onscroll = function() { clearTimeout(st); clearTimeout(me.timer2); me.setOpacity(0); st = setTimeout(function() { me.win.style.top = me.getY().top; me.show(); },100);//600 mod 100 }; window.onresize = function (){ clearTimeout(rt); rt = setTimeout(function() {me.win.style.top = me.getY().top},100); } }, init: function() {//创徏HTML function $(id) {return document.getElementById(id)}; this.win=$('msg_win'); var set={minbtn: 'msg_min',closebtn: 'msg_close',title: 'msg_title',content: 'msg_content'}; for (var Id in set) {this[Id] = $(set[Id])}; var me = this; this.minbtn.onclick = function() {me.set();this.blur()}; this.closebtn.onclick = function() {me.close()}; this.char=navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('firefox')+1?['_','::','×']:['0','2','r'];//FF不支持webdings字体 this.minbtn.innerHTML=this.char[0]; this.closebtn.innerHTML=this.char[2]; setTimeout(function() {//初始化最先位|? me.win.style.display = 'block'; me.win.style.top = me.getY().foot; me.moveTo(me.getY().top); },0); return this; } }; Message.init(); ƾͶ׬Ǯ ʮһѡ忪ѯຣ 8 ˫ͼ Ʊָ ӱ20ѡ5Ԥ ˫ɫнͼƬ 2019Ʊƽ̨ٷ ɹŽտ ʱʱ쿪 11ѡ5