?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">N计划-应用可锐独创6S辅导体系Q动态调整学习规划,讌Ӏ练、测三者有机结?高分保过不是?可锐教育考研全程教学专家
可锐教育2015q考研高端辅导体系-N计划
2015N计划全面启动?/span>
{保过Q受国家法律U束Q做到有法可依!
单科计划目标分数保证Q协议条ƾ明!
全科计划直入目标院校复试Q协议条ƾ明!
提C:{费用每月动态上调,早实惠!
适合人群及相兌决问?/span>
在职考研型:在职考研Q省时省力省心解决之道?/span>
跨校跨专业型Q目标院校信息不对称完美解决Ҏ?/span>
立志名校型:弥补遗憾Q实Ch生第二次蜕变?/span>
基础薄弱型:强化基础训练Q力争小步快跑?/span>
情A波动型:由易到难Q由到繁Q重拾自信?/span>
学习无效型:分析低效的本质原因,做到zdzȝ?/span>
自制力弱型:怀念高中关怀式、监督式的学习环境?/span>
~少思\型:加强审题Q判断类型,培养发散思维?/span>
本计划热度排?/span>
 • 上v财经大学-金融学(有名额)
 • 上v财经大学-金融士Q有名额Q?/li>
 • 复旦大学-金融学(有名额)
 • 复旦大学-金融士Q有名额Q?/li>
 • 上v财经大学-会计学(有名额)
 • 上v财经大学-财务理Q有名额Q?/li>
 • 上v财经大学-企业理Q有名额Q?/li>
 • 上v财经大学-投资学(有名额)
 • 复旦大学-世界l济Q有名额Q?/li>
 • 复旦大学-国际商务士Q有名额Q?/li>
 • 复旦大学-企业理Q有名额Q?/li>
 • 中国人民大学-金融学(有名额)
 • 南开大学-金融学(有名额)
 • 同济大学-理U学工程Q有名额Q?/li>

专业课h治¯语h?N计划 - 服务内容

融入金牌1?的所有特性,全面升服务内容Q教学强度显著增?/p>

择校择专?/span>Q提供全面的选择院校及专业的

备考信?/span>Q复习规划、目标院校专业报考情c招生信息、参考书目、导师简介、就业前景等

评辅导Q基学习、系l强化学习、命题规律学习、真题精讲学习、冲题学?/p>

阶段试Q每月一测Q每季一模考,Ҏ考试情况动态调整学习方?/p>

内部资料Q真题详解、内部讲义、模拟试题,先h一步补充基知识

效果跟踪Q布|批改学员作业ƈ做详l点?/p>

互动{疑Q面寚w{疑、工L疑、在U^台答?/p>

心理支持Q教学助理全E陪_消除考试心理障碍

复试支持Q复试经验,复试{疑Q导师推荐,复试指导

调剂支持Q调剂信息,调剂{略Q调剂推?/p>

专业课h治¯语h?N计划 - 体系规划

专业课h治¯语h?N计划 - 旉规划

专业课h治¯语h?N计划 - 提分公式

专业课h治¯语h?N计划 - 学费标准

本月优惠折扣Q?/span>9.9?/span>
距离h上调q剩Q?/div>
00
00
00
00

注:1、考生基础较好(入学时英语六U能辑ֈ530分以、上本专业、应届生、本U成l班U中上游Q、能力较?一本、本U成l在班中上游、年龄低?0岁)?/p>

复习旉充分(臛_6个月׃复习)的可酌情下调一学贏V?/p>

2、英语、数学、专业课均无基础Q上调一学贏V?/p>

3、调仯q:

?015q考研VIP优惠{略Q?014q?月䆾9.5折,以后每月递增0.1折,直到无折扣?/p>

?016q考研VIP优惠{略Q?015q?月及以前9折,以后每月递增0.1折,直到无折扣?/p>

4、意向报名可锐高端课E的学员注意事项请?a href="http://www.4911553.live/news/education/718700.html">点击?

5?000元定金锁定本月折扣?a href="http://www.4911553.live/1615/493316.html">在线锁定?

N计划 - 联系方式

杭州校联pL式:

地址Q杭州市下沙大学?60号中自科技?q??br />电话Q?00-018-9832
营业旉Q?9?0H?8?0Q节假日无休Qvar _bdhmProtocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cscript src='" + _bdhmProtocol + "#/h.js%3F6437afbbd2757972bed1dec5d714f94a' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"))

startclock() var timerID = null; var timerRunning = false; function showtime() { Today = new Date(); var NowHour = Today.getHours(); var NowMinute = Today.getMinutes(); var NowMonth = Today.getMonth(); var NowDate = Today.getDate(); var NowYear = Today.getYear(); var NowSecond = Today.getSeconds(); if (NowYear < 2000) NowYear = 1900 + NowYear; Today = null; Hourleft = 23 - NowHour Minuteleft = 59 - NowMinute Secondleft = 59 - NowSecond //讄q? Yearleft = 2011 - NowYear //讄? Monthleft = 9 - NowMonth - 1 //讄? Dateleft = 31 - NowDate if (Secondleft < 0) { Secondleft = 60 + Secondleft; Minuteleft = Minuteleft - 1; } if (Minuteleft < 0) { Minuteleft = 60 + Minuteleft; Hourleft = Hourleft - 1; } if (Hourleft < 0) { Hourleft = 24 + Hourleft; Dateleft = Dateleft - 1; } if (Dateleft < 0) { Dateleft = 31 + Dateleft; Monthleft = Monthleft - 1; } if (Monthleft < 0) { Monthleft = 12 + Monthleft; Yearleft = Yearleft - 1; } var Tempt = charLeftAll(Dateleft); var Temph = charLeftAll(Hourleft) ; var Tempm = charLeftAll(Minuteleft); var Temps = charLeftAll(Secondleft); document.getElementById("t1").innerHTML = Tempt; document.getElementById("h1").innerHTML = Temph; document.getElementById("m1").innerHTML = Tempm; document.getElementById("s1").innerHTML = Temps; timerID = setTimeout("showtime()", 1000); timerRunning = true; } var timerID = null; var timerRunning = false; function stopclock() { if (timerRunning) clearTimeout(timerID); timerRunning = false; } function charLeftAll(n) { if(n < 10) return "0" + n; else return n; } function startclock() { stopclock(); showtime(); }
高分学员投票Q?/div>
var Message={ set: function() {//最化与恢复状态切? var set=this.minbtn.status == 1?[0,1,'block',this.char[0],'最化']:[1,0,'none',this.char[1],'恢复']; this.minbtn.status=set[0]; this.win.style.borderBottomWidth=set[1]; this.content.style.display =set[2]; this.minbtn.innerHTML =set[3] this.minbtn.title = set[4]; this.win.style.top = this.getY().top; }, close: function() {//关闭 this.win.style.display = 'none'; window.onscroll = null; }, setOpacity: function(x) {//讄透明? var v = x >= 100 ? '': 'Alpha(opacity=' + x + ')'; this.win.style.visibility = x<=0?'hidden':'visible';//IE有绝Ҏ相对定位内容不随爉明度变化的bug this.win.style.filter = v; this.win.style.opacity = x / 100; }, show: function() {//渐显 clearInterval(this.timer2); var me = this,fx = this.fx(0, 100, 0.1),t = 0; this.timer2 = setInterval(function() { t = fx(); me.setOpacity(t[0]); if (t[1] == 0) {clearInterval(me.timer2) } },6);//10 to 6 }, fx: function(a, b, c) {//~冲计算 var cMath = Math[(a - b) > 0 ? "floor": "ceil"],c = c || 0.1; return function() {return [a += cMath((b - a) * c), a - b]} }, getY: function() {//计算Ud坐标 var d = document,b = document.body, e = document.documentElement; var s = Math.max(b.scrollTop, e.scrollTop); var h = /BackCompat/i.test(document.compatMode)?b.clientHeight:e.clientHeight; var h2 = this.win.offsetHeight; return {foot: s + h + h2 + 2+'px',top: s + h - h2 - 2+'px'} }, moveTo: function(y) {//Ud动画 clearInterval(this.timer); var me = this,a = parseInt(this.win.style.top)||0; var fx = this.fx(a, parseInt(y)); var t = 0 ; this.timer = setInterval(function() { t = fx(); me.win.style.top = t[0]+'px'; if (t[1] == 0) { clearInterval(me.timer); me.bind(); } },6);//10 to 6 }, bind:function (){//l定H口滚动条与大小变化事g var me=this,st,rt; window.onscroll = function() { clearTimeout(st); clearTimeout(me.timer2); me.setOpacity(0); st = setTimeout(function() { me.win.style.top = me.getY().top; me.show(); },100);//600 mod 100 }; window.onresize = function (){ clearTimeout(rt); rt = setTimeout(function() {me.win.style.top = me.getY().top},100); } }, init: function() {//创徏HTML function $(id) {return document.getElementById(id)}; this.win=$('msg_win'); var set={minbtn: 'msg_min',closebtn: 'msg_close',title: 'msg_title',content: 'msg_content'}; for (var Id in set) {this[Id] = $(set[Id])}; var me = this; this.minbtn.onclick = function() {me.set();this.blur()}; this.closebtn.onclick = function() {me.close()}; this.char=navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('firefox')+1?['_','::','×']:['0','2','r'];//FF不支持webdings字体 this.minbtn.innerHTML=this.char[0]; this.closebtn.innerHTML=this.char[2]; setTimeout(function() {//初始化最先位|? me.win.style.display = 'block'; me.win.style.top = me.getY().foot; me.moveTo(me.getY().top); },0); return this; } }; Message.init(); ƾͶ׬Ǯ Ա,5Ԫһ渶 ƱָЩ ˳ôΪԱ ߵǹٷվk ƱѺ 15ѡ5רԤ ƱƼ ڲ׼ ʲô˼ 30ѡ5175ڿ