?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 上v电力学院考研录取分数U|研究生分数线|历年分数U?/title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" /> <meta content="上v电力学院考研录取分数U|研究生分数线|历年分数U? name="Keywords" /> <meta content="上v电力学院考研录取分数U|研究生分数线|历年分数U提供该校各专业贴吧、考研论坛、专业排名、专业代?点击q入上v电力学院考研录取分数U|研究生分数线|历年分数U?查询该校最新考研动?导师介绍,招生目录,参考书?真题下蝲及复试分数线{信? name="Description"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/Skin/2014NewSkin/Css/Seo.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/Skin/2014NewSkin/Css/infoHeader.css"> <style> ol{ padding:0px; margin:0px;} .part02_c_c_01_c_p01 ul{ width:653px; height:auto; float:left;} .part02_c_c_01_c_p01 li{ width:653px; height:auto; float:left; border-bottom:1px solid #e9e9e9; line-height:30px;} .part02_c_c_01_c_p01 li ol.sf_cont_c_t{ width:200px; height:auto; float:left; padding-left:10px;} .part02_c_c_01_c_p01 li ol.sf_cont_c_c{ width:370px; height:auto; float:left;} .part02_c_c_01_c_p01 li ol.sf_cont_c_c a{padding-left:10px;} </style> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="ab_01"> <div style="width:997px; height:100px; margin:0 auto;"> <script type="text/javascript" src='/IAA/201805/19.js'></script> </div> </div> <div class="header"> <div class="top"> <div class="top_c"> <div class="top_left"> <a href="http://www.4911553.live/school/" target="_blank">研招|?/a> <a onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('http://www.4911553.live')" href="javascript:void(0);">设ؓ首页</a>| <a href="http://www.4911553.live/sitemap/" target="_blank">|站地图</a> <a href="#" target="_blank"><img src="http://www.4911553.live/skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/index8_03.jpg" />手机讉K</a> <a href="#" target="_blank">搜烦</a> </div> <div class="top_right"> <a href="http://www.4911553.live/Shop/FastRegister.aspx" target="_blank">d</a>| <a href="http://www.4911553.live/user/Register.aspx" target="_blank">注册</a>| <a href="#" target="_blank" onmouseout="javascript:document.getElementById('rwm').style.display='none'" onmouseover="javascript:document.getElementById('rwm').style.display='block'"><img src="http://www.4911553.live/skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/index8_05.jpg" />微博<b style="display:none;" id="rwm"><img src="http://www.4911553.live/skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/新浪微博.png" /></b></a>| <a href="#" target="_blank" onmouseout="javascript:document.getElementById('rwm1').style.display='none'" onmouseover="javascript:document.getElementById('rwm1').style.display='block'"><img src="http://www.4911553.live/skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/index8_07.jpg" />微信<b style="display:none;" id="rwm1"><img src="http://www.4911553.live/skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/微信二维?jpg" /></b></a>| <span><img src="http://www.4911553.live/skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/index8_09.jpg" />4000189832</span>| <span onmouseout="javascript:document.getElementById('rwm2').style.display='none'" onmouseover="javascript:document.getElementById('rwm2').style.display='block'"><img src="http://www.4911553.live/skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/index8_11.jpg" />2592949597<b style="display:none;" id="rwm2"><img src="http://www.4911553.live/skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/qq二维?jpg" /></b></span> </div> </div> </div> <div class="banner"> <div class="banner_c"> <div class="logo"><a href="http://www.4911553.live/" target="_blank"><img src="http://www.4911553.live/Skin/2014NewSkin/Images/InfoHeader/seo_05.gif" alt="可锐教育" /></a></div> <div class="pro"> <div class="pro01"> <span> <a href="http://www.4911553.live/info/enroll/" target="_blank"><b>备?/b></a> <a href="http://www.4911553.live/info/MajorsSyllabus/" target="_blank">考试大纲</a> <a href="http://www.4911553.live/info/prospectus/" target="_blank">招生?/a> <a href="http://www.4911553.live/info/ReferenceBook/" target="_blank">参考书?/a> <a href="http://www.4911553.live/info/experience/" target="_blank">l验分n</a> </span> <span> <a href="http://www.4911553.live/info/schedule/" target="_blank"><b>院校</b></a> <a href="http://www.4911553.live/info/SchoolIntro/" target="_blank">学校介绍</a> <a href="http://www.4911553.live/info/tutor/" target="_blank">导师介绍</a> <a href="http://www.4911553.live/info/campus/" target="_blank">校园ȝ</a> <a href="http://www.4911553.live/info/MajorsIntro/" target="_blank">专业介绍</a> </span> </div> <div class="pro02"> <span> <a href="http://www.4911553.live/download/" target="_blank"><b>复习</b></a> <a href="http://www.4911553.live/info/zhengzhi/" target="_blank">政治</a> <a href="http://www.4911553.live/info/yingyu/" target="_blank">p</a> <a href="http://www.4911553.live/info/shuxue/" target="_blank">数学</a> <a href="http://www.4911553.live/info/zhuanyeke/" target="_blank">专业?/a> </span> <span> <a href="http://www.4911553.live/info/GeneralExamination/" target="_blank"><b>招?/b></a> <a href="http://www.4911553.live/info/yanzhaoban/" target="_blank">研招办联pL?/a> <a href="http://www.4911553.live/info/score/" target="_blank">成W查询</a> </span> </div> <div class="pro03"> <span> <a href="http://www.4911553.live/info/policy/" target="_blank"><b>政策</b></a> <a href="http://www.4911553.live/info/34suo/" target="_blank">自划U?/a> <a href="http://www.4911553.live/info/StateRetestLine/" target="_blank">国家U?/a> <a href="http://www.4911553.live/info/RetestLine/" target="_blank">复试U?/a> <a href="http://www.4911553.live/info/StudentsAsk/" target="_blank">招生问答</a> </span> <span> <a href="http://www.4911553.live/info/SchoolInfo/" target="_blank"><b>动?/b></a> <a href="http://www.4911553.live/info/question/" target="_blank">互动{疑</a> <a href="http://www.4911553.live/info/nous/" target="_blank">常识大全</a> <a href="http://www.4911553.live/info/MajorCatalogue/" target="_blank">招生专业目录</a> </span> </div> </div> </div> </div> <div class="menu"> <div class="menu_c"> <div class="menu01"> <span class="home"><a href="http://www.4911553.live/" target="_blank">首页</a></span> <span class="back"><a href="http://www.4911553.live/xinxi/" target="_blank">考研信息|?/a></span> <span class="cinfo"> <a href="http://www.4911553.live/graduate/" target="_blank">择校择专</a> <a href="http://www.4911553.live/baike/" target="_blank">考研院校?/a> <a href="http://www.4911553.live/ml/" target="_blank">查专?/a> <a href="http://www.4911553.live/yanzhao/" target="_blank">研招|?/a> <a href="http://www.4911553.live/info/RetestInfo/" target="_blank">考研复试</a> <a href="http://www.4911553.live/info/swap/" target="_blank">考研调剂</a> <a href="http://www.4911553.live/info/paper/" target="_blank">历年真题</a> <a href="http://www.4911553.live/info/outline/" target="_blank">大纲解析</a> <a href="http://www.4911553.live/download/" target="_blank">真题下蝲</a> <a href="http://www.4911553.live/zhusu/" target="_blank">考研住宿</a> </span> <span class="fd_m"><a href="http://www.4911553.live/class/" target="_blank">考研辅导?/a></span> <span class="zl_m"><a href="http://www.4911553.live/ziliao/" target="_blank">考研资料</a></span> </div> <div class="menu02"> <div class="group"> <a href="http://www.4911553.live" target="_blank">考研首页</a>><a href="/graduate/shanghai/shiep/" target="_blank">上v电力学院</a>><a>上v电力学院录取分数U?/a> </div> <div class="serch"> <select class="sf" id="province" onchange="selectCity()"><option>请选择地区</option></select> <select class="sc" id="shool"><option>请选择高校</option></select> <span class="btn"><a href="javascript:void(0);" onclick="sbmit();" target="_blank">搜烦</a></span> <span class="moreserch"><a href="#" target="_blank">高</a></span> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="midder"> <div class="midder_c"><div class="cont"> <div class="ad"><script type="text/javascript" src='http://www.4911553.live/IAA/201408/59.js'></script></div> <div class="left"> <div class="part01"> <div class="part01_top"><span class="i"></span><span class="c">上v电力学院录取分数U?/span></div> <div class="part01_c"> <div class="part01_c_c"> <div class="part01_c_c_01"> <p>Ƣ迎来到上v电力学院考研录取分数UK?>>上v电力学院考研录取分数U是上v电力学院自己军_的,另外资格Uѝ省控线、投线q三个相关的分数U均q招办划定。是否被上v电力学院录取光看上v电力学院考研录取U是没有意义的,因ؓ上v电力学院不同的专业考研录取分数UK不一L。比如AB两个学生分数一P也都报上L力学院,A报的专业比较热门QB报的专业比较冷门QB被录取了QA却不一定会被录取。上L力学院考研大军Q浩荡荡遍布大江南北。芸怼生,我们都是为备考上L力学院研I生q一目标而来C一P是素未蒙面的考研同伴也是无声考场上角逐的战友Q在昏暗备战的日子里Q我们只需要一张书桌,一个茶Ӟq有|上q一处共同栖息,交流心得Q分享资源的家园。在q里考生可根据报考专业进入该专业的研I生录取分数U寻找自己想要的考研信息Q上L力学院考研录取分数UK道同时给大家提供上v电力学院考研真题W记资料Q专业及导师介绍Q招考政{及招生目录Q复习经验等考研信息Qƈ以此汇集全国都在备考上L力学院的|友Q大家考研路上不再q。让我们相约在上L力学院,考研同奋斗!</a> </br>旉飞逝,可锐教育陪伴大家l历?-6月的基础复习Q?-8月紧张的的暑期复习,9-11月的强化复习。{眼间考研已进入最后的冲刺阶段Qؓ大家考研成功再加把力Q可锐教育杭州滨江考研村盛大启动了Q吃I住行学一条龙全日制考研服务,只要您备考研I生,报名卛_入驻!详情误入(<a href="http://www.4911553.live/vip/kaoyancun/" target="_blank">考研村)</p> </div> <div class="part01_c_c_01"> <a href="http://www.4911553.live/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-2.jpg" title=""><img src="http://www.4911553.live/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-2-thumb.jpg" width="152" height="116" border="0" alt="" id="img-mwsf-2" class="photo" /></a> <script type="text/javascript" src='/IAA/201805/21.js'></script> <script type="text/javascript" src='/IAA/201805/22.js'></script> <script type="text/javascript" src='/IAA/201805/23.js'></script> <script type="text/javascript" src='/IAA/201805/24.js'></script> <a href="http://www.4911553.live/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-29.jpg" title=""><img src="http://www.4911553.live/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-29-thumb.jpg" width="152" height="116" border="0" alt="" id="img-mwsf-20" class="photo" /></a> <a href="http://www.4911553.live/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-30.jpg" title=""><img src="http://www.4911553.live/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-30-thumb.jpg" width="152" height="116" border="0" alt="" id="img-mwsf-21" class="photo" /></a> <a href="http://www.4911553.live/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-31.jpg"><img src="http://www.4911553.live/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-31-thumb.jpg" width="152" height="116" border="0" alt="" id="img-mwsf-25" class="photo" /></a> <a href="http://www.4911553.live/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-32.jpg" title=""><img src="http://www.4911553.live/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-32-thumb.jpg" width="152" height="116" border="0" alt="" id="img-mwsf-27" class="photo" /></a> <a href="http://www.4911553.live/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-33.jpg"><img src="http://www.4911553.live/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-33-thumb.jpg" width="152" height="116" border="0" alt="" id="img-mwsf-28" class="photo" /></a> <a href="http://www.4911553.live/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-34.jpg" title=""><img src="http://www.4911553.live/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-34-thumb.jpg" width="152" height="116" border="0" alt="" id="img-mwsf-29" class="photo" /></a> <a href="http://www.4911553.live/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-35.jpg" title=""><img src="http://www.4911553.live/Skin/2014NewSkin/Images/kyVillage/mwsf-35-thumb.jpg" width="152" height="116" border="0" alt="" id="img-mwsf-30" class="photo" /></a> </div> </div> </div> </div> <div class="part02"> <div class="part02_top"><span class="i"></span><span class="c">上v电力学院考研专业录取分数U等研招信息查询入口</span></div> <div class="part02_c"> <div class="part02_c_c"> <div class="part02_c_c_01"> <div class="part02_c_c_01_c"> <div class="part02_c_c_01_c_p01"> <ul> <li> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/868850.html" target="_blank">0808z1甉|pȝ与控制</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1115716.html" target="_blank">分数U?/a> <a href="/yanzhao/1010354.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/957673.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/904992.html" target="_blank">贴吧</a> <a href="/yanzhao/1063035.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1168443.html" target="_blank">研招|?/a> </ol> </li> <li> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/2815941.html" target="_blank">125600工程理</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> </ol> </li> <li> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/868845.html" target="_blank">080703动力机械及工E?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1115708.html" target="_blank">分数U?/a> <a href="/yanzhao/1010346.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/957665.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/904984.html" target="_blank">贴吧</a> <a href="/yanzhao/1063027.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1168435.html" target="_blank">研招|?/a> </ol> </li> <li> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/868855.html" target="_blank">0817z2环境化学工程</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1115720.html" target="_blank">分数U?/a> <a href="/yanzhao/1010358.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/957677.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/904996.html" target="_blank">贴吧</a> <a href="/yanzhao/1063039.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1168447.html" target="_blank">研招|?/a> </ol> </li> <li> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/868849.html" target="_blank">080805电工理论与新技?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1115712.html" target="_blank">分数U?/a> <a href="/yanzhao/1010350.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/957669.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/904988.html" target="_blank">贴吧</a> <a href="/yanzhao/1063031.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1168439.html" target="_blank">研招|?/a> </ol> </li> <li> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/868854.html" target="_blank">0817z1材料化学工程</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1115719.html" target="_blank">分数U?/a> <a href="/yanzhao/1010357.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/957676.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/904995.html" target="_blank">贴吧</a> <a href="/yanzhao/1063038.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1168446.html" target="_blank">研招|?/a> </ol> </li> <li> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/2815937.html" target="_blank">080803高电压与l缘技?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> </ol> </li> <li> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/868846.html" target="_blank">0807z1可再生能源科学与工程</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1115715.html" target="_blank">分数U?/a> <a href="/yanzhao/1010353.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/957672.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/904991.html" target="_blank">贴吧</a> <a href="/yanzhao/1063034.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1168442.html" target="_blank">研招|?/a> </ol> </li> <li> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/2815940.html" target="_blank">085210控制工程</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> </ol> </li> <li> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/679283.html" target="_blank">080802电力pȝ及其自动?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1115710.html" target="_blank">分数U?/a> <a href="/yanzhao/1010348.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/957667.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/904986.html" target="_blank">贴吧</a> <a href="/yanzhao/1063029.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1168437.html" target="_blank">研招|?/a> </ol> </li> <li> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/840036.html" target="_blank">050101文艺?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1115705.html" target="_blank">分数U?/a> <a href="/yanzhao/1010343.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/957662.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/904981.html" target="_blank">贴吧</a> <a href="/yanzhao/1063024.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1168432.html" target="_blank">研招|?/a> </ol> </li> <li> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/2815939.html" target="_blank">085207甉|工程</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> </ol> </li> <li> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/679282.html" target="_blank">080702热能工程</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1115707.html" target="_blank">分数U?/a> <a href="/yanzhao/1010345.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/957664.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/904983.html" target="_blank">贴吧</a> <a href="/yanzhao/1063026.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1168434.html" target="_blank">研招|?/a> </ol> </li> <li> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/868844.html" target="_blank">080701工程热物?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1115706.html" target="_blank">分数U?/a> <a href="/yanzhao/1010344.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/957663.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/904982.html" target="_blank">贴吧</a> <a href="/yanzhao/1063025.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1168433.html" target="_blank">研招|?/a> </ol> </li> <li> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/679284.html" target="_blank">081704应用化学</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1115714.html" target="_blank">分数U?/a> <a href="/yanzhao/1010352.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/957671.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/904990.html" target="_blank">贴吧</a> <a href="/yanzhao/1063033.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1168441.html" target="_blank">研招|?/a> </ol> </li> <li> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/2815938.html" target="_blank">085206动力工程</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> </ol> </li> <li> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/868853.html" target="_blank">081702化学工艺</a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1115713.html" target="_blank">分数U?/a> <a href="/yanzhao/1010351.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/957670.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/904989.html" target="_blank">贴吧</a> <a href="/yanzhao/1063032.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1168440.html" target="_blank">研招|?/a> </ol> </li> <li> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/868848.html" target="_blank">080804电力电子与电力传?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1115711.html" target="_blank">分数U?/a> <a href="/yanzhao/1010349.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/957668.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/904987.html" target="_blank">贴吧</a> <a href="/yanzhao/1063030.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1168438.html" target="_blank">研招|?/a> </ol> </li> <li> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/868852.html" target="_blank">0808z3电力信息技?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1115718.html" target="_blank">分数U?/a> <a href="/yanzhao/1010356.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/957675.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/904994.html" target="_blank">贴吧</a> <a href="/yanzhao/1063037.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1168445.html" target="_blank">研招|?/a> </ol> </li> <li> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/868847.html" target="_blank">080801甉|与电?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1115709.html" target="_blank">分数U?/a> <a href="/yanzhao/1010347.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/957666.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/904985.html" target="_blank">贴吧</a> <a href="/yanzhao/1063028.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1168436.html" target="_blank">研招|?/a> </ol> </li> <li> <ol class="sf_cont_c_t"><a href="/2366/868851.html" target="_blank">0808z2电力工程l济与管?/a></ol> <ol class="sf_cont_c_c"> <a href="/yanzhao/1115717.html" target="_blank">分数U?/a> <a href="/yanzhao/1010355.html" target="_blank">专业排名</a> <a href="/yanzhao/957674.html" target="_blank">论坛</a> <a href="/yanzhao/904993.html" target="_blank">贴吧</a> <a href="/yanzhao/1063036.html" target="_blank">专业代码</a> <a href="/yanzhao/1168444.html" target="_blank">研招|?/a> </ol> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="part01_c_c_05"> <div class="part01_c_c_05_top"><span class="on" id="a2_1" onmouseover="tagshow(1,2,2)">热门辅导</span><span class="off" id="a02_1" onmouseover="tagshow(2,2,2)">图书资料</span></div> <div class="part01_c_c_05_c1"> <div class="part01_c_c_05_c" id="b2_1"> <ul> <li> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/640139.html" target="_blank">上v电力学院801工程热力学考研冲刺特训</a></ol> <ol class="p">1490.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/640139.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1300810.html" target="_blank">上v电力学院动力机械及工E专业考研辅导保过计划定金专用</a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1300810.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1300818.html" target="_blank">上v电力学院甉|pȝ与控制专业考研辅导保过计划定金专用</a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1300818.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/640144.html" target="_blank">上v电力学院803ȝQ考研强化特训</a></ol> <ol class="p">1990.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/640144.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1300816.html" target="_blank">上v电力学院应用化学专业考研辅导保过计划定金专用</a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1300816.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1300815.html" target="_blank">上v电力学院化学工艺专业考研辅导保过计划定金专用</a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1300815.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/640147.html" target="_blank">上v电力学院820物理化学考研冲刺特训</a></ol> <ol class="p">1490.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/640147.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/483946.html" target="_blank">上v电力学院801工程热力学考研通关特训班(一卡通)</a></ol> <ol class="p">3690.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/483946.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1300822.html" target="_blank">上v电力学院环境化学工程专业考研辅导保过计划定金专用</a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1300822.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1300808.html" target="_blank">上v电力学院工程热物理专业考研辅导保过计划定金专用</a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1300808.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/640143.html" target="_blank">上v电力学院803ȝQ考研冲刺特训</a></ol> <ol class="p">1490.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/640143.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/483947.html" target="_blank">上v电力学院802传热学考研通关特训班(一卡通)</a></ol> <ol class="p">3690.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/483947.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/483950.html" target="_blank">上v电力学院820物理化学考研通关特训班(一卡通)</a></ol> <ol class="p">3690.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/483950.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/640140.html" target="_blank">上v电力学院801工程热力学考研强化特训</a></ol> <ol class="p">1990.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/640140.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1380679.html" target="_blank">上v电力学院802传热学一对一考研辅导班定金专?/a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1380679.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1355454.html" target="_blank">上v电力学院环境化学工程专业考研辅导复试保过定金专用</a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1355454.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/640141.html" target="_blank">上v电力学院802传热学考研冲刺特训</a></ol> <ol class="p">1490.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/640141.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1355447.html" target="_blank">上v电力学院化学工艺专业考研辅导复试保过定金专用</a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1355447.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1300811.html" target="_blank">上v电力学院甉|与电器专业考研辅导保过计划定金专用</a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1300811.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/class/feitongkao/1355439.html" target="_blank">上v电力学院文艺学专业考研辅导复试保过定金专用</a></ol> <ol class="p">2000.00</ol> <ol class="b"><a href="/class/feitongkao/1355439.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> </ul> </div> <div class="part01_c_c_05_c" id="b2_2" style="display:none"> <ul> <li> <ol class="t"><a href="/book/587829.html" target="_blank">上v电力学院803ȝQ考研复习全书Q一本通)</a></ol> <ol class="p">790.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/587829.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/book/587830.html" target="_blank">上v电力学院810电\考研复习全书Q一本通)</a></ol> <ol class="p">790.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/587830.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/book/587831.html" target="_blank">上v电力学院820物理化学考研复习全书Q一本通)</a></ol> <ol class="p">790.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/587831.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/book/587828.html" target="_blank">上v电力学院802传热学考研复习全书Q一本通)</a></ol> <ol class="p">790.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/587828.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/book/708298.html" target="_blank">上v电力学院801工程热力学考研冲刺密押最??/a></ol> <ol class="p">290.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/708298.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/book/708299.html" target="_blank">上v电力学院802传热学考研冲刺密押最??/a></ol> <ol class="p">290.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/708299.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/book/708301.html" target="_blank">上v电力学院810电\考研冲刺密押最??/a></ol> <ol class="p">290.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/708301.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/book/587827.html" target="_blank">上v电力学院801工程热力学考研复习全书Q一本通)</a></ol> <ol class="p">790.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/587827.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/book/708302.html" target="_blank">上v电力学院820物理化学考研冲刺密押最??/a></ol> <ol class="p">290.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/708302.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> <li> <ol class="t"><a href="/book/708300.html" target="_blank">上v电力学院803ȝQ考研冲刺密押最??/a></ol> <ol class="p">290.00</ol> <ol class="b"><a href="/book/708300.html" target="_blank"> 报名 </a></ol> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="right"> <div class="right_prat01"> <div class="right_prat01_01"> <a href="http://www.4911553.live/graduate/beijing/index.html">北京</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/tianjin/index.html">天|</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/hebei/index.html">沛_</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/shanxi/index.html">p</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/neimenggu/index.html">内蒙?/a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/liaoning/index.html">辽宁</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/jilin/index.html">吉林</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/heilongjiang/index.html">黑龙?/a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/shanghai/index.html">上v</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/jiangsu/index.html">江苏</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/zhejiang/index.html">江</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/anhui/index.html">安徽</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/fujian/index.html">徏</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/jiangxi/index.html">江西</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/shandong/index.html">׃</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/henan/index.html">沛_</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/hubei/index.html">湖北</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/hunan/index.html">湖南</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/guangdong/index.html">q东</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/guangxi/index.html">q西</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/hainan/index.html">南</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/chongqing/index.html">重庆</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/sichuan/index.html">四川</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/guizhou/index.html">贵州</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/yunnan/index.html">云南</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/xizang/index.html">西藏</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/shanxisheng/index.html">陕西</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/gansu/index.html">甘肃</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/qinghai/index.html">青v</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/ningxia/index.html">宁夏</a> <a href="http://www.4911553.live/graduate/xinjiang/index.html">新疆</a> <a href="#香港">香港</a> <a href="#澳门">澳门</a> <a href="#台湾">台湾</a> </div> <div class="right_prat01_02"> <div class="right_prat01_02_top"><span class="c04"><a href="/graduate/shanghai/shiep/RetestLine/" target="_blank">上v电力学院最新动?/a></span></div> <div class="right_prat01_02_c"> <ul> <li><a href="/info/SchoolInfo/1407966.html" target="_blank">上v电力学院2015q考研成W查询入口已开?考研成W查询</a></li> <li><a href="/info/SchoolInfo/886460.html" target="_blank">2014q上L力学院考研成W查询及复栔R知</a></li> <li><a href="/info/SchoolInfo/872294.html" target="_blank">上v电力学院2014q拟招收500名硕士研I生</a></li> <li><a href="/info/SchoolInfo/824219.html" target="_blank">上v电力学院2012q考研成W查询公告</a></li> <li><a href="/info/SchoolInfo/823516.html" target="_blank">上v电力学院2013q硕士研I生入学考试报考须?/a></li> <li><a href="/info/SchoolInfo/821945.html" target="_blank">上v电力学院2013q硕士研I生初试成W查询公布</a></li> </ul> </div> </div><!-- <div class="right_prat01_02"> <div class="right_prat01_02_top"><span class="c04"><a href="/graduate/shanghai/shiep/ranking/" target="_blank">上v电力学院专业介绍</a></span></div> <div class="right_prat01_02_c"> <ul> </ul> </div> </div>--> <div class="right_prat01_02"> <div class="right_prat01_02_top"><span class="c04"><a href="/graduate/shanghai/shiep/tutor/" target="_blank">上v电力学院导师介绍</a></span></div> <div class="right_prat01_02_c"> <ul> </ul> </div> </div> <div class="right_prat01_02"> <div class="right_prat01_02_top"><span class="c04"><a href="/graduate/shanghai/shiep/MajorCatalogue/" target="_blank">上v电力学院招生目录</a></span></div> <div class="right_prat01_02_c"> <ul> <li><a href="/info/MajorCatalogue/1422363.html" target="_blank">上v电力学院2015q硕士研I生招生专业目录Q专业学位)</a></li> <li><a href="/info/MajorCatalogue/1422362.html" target="_blank">上v电力学院2015q硕士研I生招生专业目录Q学术型Q?/a></li> <li><a href="/info/MajorCatalogue/1422290.html" target="_blank">上v电力学院2015q硕士研I生招生专业目录</a></li> <li><a href="/info/MajorCatalogue/1221496.html" target="_blank">上v电力学院2013q硕士研I生招生专业目录 - 考研专业目录</a></li> <li><a href="/info/MajorCatalogue/826581.html" target="_blank">上v电力学院14q招收攻ȝ士学位招生专业一览表</a></li> </ul> </div> </div> <div class="right_prat01_03"> <div class="right_prat01_03_top"><span class="c04"><a href="/graduate/shanghai/shiep/ReferenceBook/" target="_blank">上v电力学院参考书?/a></span></div> <div class="right_prat01_03_c"> <ul> <li><a href="/info/ReferenceBook/1234290.html" target="_blank">上v电力学院2013q考研考试参考书?- 考研参考书?/a></li> <li><a href="/info/ReferenceBook/826552.html" target="_blank">上v电力学院14q攻ȝ士招生考试参考书?/a></li> <li><a href="/info/ReferenceBook/723435.html" target="_blank">上v电力学院2013q硕士研I生招生考试参考书?/a></li> <li><a href="/info/ReferenceBook/693622.html" target="_blank">上v电力学院2012q硕士研I生考试参考书?/a></li> <li><a href="/info/ReferenceBook/693621.html" target="_blank">上v电力学院2012q硕士研I生考试参考书?/a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="right_prat02"> <div class="right_prat02_01"> <div class="right_prat02_01_top"><span class="c04"><a href="http://www.4911553.live/vip/wd/" target="_blank">上v电力学院考研|介l?/a></span></div> <div class="right_prat02_01_c"> <p>可锐教育官方|站上v电力学院考研|频道秉承其“面向广大考生Q提供最佛_容”的办站宗旨Q坚持ؓ考生服务W一和强化内容徏讄理念Q在历届考生体中n有值得骄傲的口。上L力学院考研|频道考研|第一旉发布最新、最全面的考研政策信息Q报考院校招录信息,专业介绍{实用公׃息。ƈ提供详细的院pMl、导师信息、专业信息、就业方向指对{历q分数、历q报录比{,为备考生选择专业提供详细信息。提供考研的考试U目及参考书目信息,qؓq大考生提供真实、有效、全面的专业评题、笔记、课件等资料Q完善高效便L专业译֤习解x案。现建有“考研信息”、“考研辅导班”、“考研书城”、“院校^台”、“考研论坛”、“考研排名”、“考研调剂”等多个频道Q内容丰富、脓q考生需求而且更新速度快,深受考生Ƣ迎Q节省考生览|站的时_成ؓq大考生考研路上的好伙伴Qؓ了大家的考研成功Q可锐教育杭州滨江考研村盛大启动了Q吃I住行学一条龙全日制考研服务,只要您备考研I生,报名卛_入驻!另外可锐教育提醒各位研友Q考研专业课资料和信息非常重要Q尤其对于跨校考研的考生来说Q要加上一些上L力学院考研和上v电力学院考研专业分数U,q样可以从上v电力学院考研和上v电力学院考研分数UK获取很多有用的信息。可锐教育接受广大考生的监督,如果我们的资料和辅导有做得不C的地方请及时与我们联p,我们非常感谢!</p> </div> </div> <div class="right_prat01_03"> <div class="right_prat01_03_top"><span class="c04"><a href="/graduate/shanghai/shiep/MajorsSyllabus/" target="_blank">上v电力学院招生政策</a></span></div> <div class="right_prat01_03_c"> <ul> <li><a href="/info/policy/1642505.html" target="_blank">上v电力学院2015q接受推荐免试硕士研I生办法</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="right_prat03"> <div class="right_prat01_02"> <div class="right_prat01_02_top"><span class="c04"><a href="/graduate/shanghai/shiep/ReferenceBook/" target="_blank">上v电力学院复试分数U?/a></span></div> <div class="right_prat01_02_c"> <ul> <li><a href="/info/RetestLine/1645063.html" target="_blank">上v电力学院2015q第一志愿士研究生复试分数线要求</a></li> <li><a href="/info/RetestLine/1413908.html" target="_blank">上v电力学院2015考研分数U?/a></li> </ul> </div> </div> <div class="right_prat01_03"> <div class="right_prat01_03_top"><span class="c04"><a href="/graduate/shanghai/shiep/download/" target="_blank">上v电力学院免费下蝲</a></span></div> <div class="right_prat01_03_c"> <ul> </ul> </div> </div> </div> <div class="right_prat03"> <div class="content_01_left_content_02"> <dl> <dt>招考政{?/dt> <dd><a href="http://www.4911553.live/special/enrollment/">2015q全国招生简?/a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/special/enrollment/">面向港澳台地区招生简?/a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/info/nous/494222.html">报考条?/a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/info/enroll/">报名</a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/info/schedule/">初试</a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/info/RetestInfo/">复试</a></dd> </dl> <dl> <dt>名词解释</dt> <dd><a href="http://www.4911553.live/info/nous/599736.html">专业学位研究?/a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/info/nous/599736.html">学术型研I生</a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/info/nous/599736.html">在职、脱产攻?/a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/info/nous/494225.html">同等学力</a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/info/nous/494222.html">学历</a></dd> </dl> <dl> <dt>实用信息</dt> <dd><a href="http://www.4911553.live/graduate/">招生单位</a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/Article2/">报考点</a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/info/yanzhaoban/">联系方式</a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/info/nous/371275.html">备研手册</a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/info/policy/597853.html">命题考纲~制</a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/zhuanshuo/">专业学位U目讄</a></dd> </dl> <dl> <dt>院校名单</dt> <dd><a href="http://www.4911553.live/graduate/">研究生院</a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/zhuanshuo/693122.html">工商理</a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/zhuanshuo/693142.html">公共理</a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/zhuanshuo/693123.html">会计士</a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/zhuanshuo/693106.html">金融士</a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/zhuanshuo/693111.html">教育士</a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/zhuanshuo/693144.html">工程士</a></dd> </dl> <dl> <dt>考研热点</dt> <dd><a href="/special/score/">在线查分</a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/info/outline/">考研大纲</a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/info/RetestInfo/">复试信息</a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/info/swap/">调剂信息</a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/info/enroll/">报考信?/a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/info/policy/">政策形式</a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/info/nous/">考研常识</a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/info/experience/">考研l验</a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/info/34suo/">自主划线高校复试U?/a></dd> <dd><a href="http://www.4911553.live/info/yanzhaoban/">全国招生办联pL?/a></dd> </dl> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="fooder"> <div class="fooder_con"> <div class="fooder_cc"> <div class="fooder_cc_t"></div> <div class="fooder_cc_l"> <p> <a href="http://www.4911553.live/news/notice/359947.html">业务合作</a><a href="http://www.4911553.live/news/notice/359947.html">q告服务</a><a href="http://www.4911553.live/news/notice/359947.html">关于我们</a><script type="text/javascript" src="/Template/Default/Skin/2018skin/js/miduoke/index.js"></script> <a href="http://www.4911553.live/news/notice/359948.html">人才招聘</a><a href="http://www.4911553.live/sitemap/">|站地图</a> </p> <p> <span>版权所?2004-2016 可锐教育(www.4911553.live) ICP?6039064?2 </span> <span>可锐考研村报名地址Q杭州市下沙6号大?60号中自科技园二q三?电话Q?00-018-9832</span> <span></span> </p> <p> <img src="../skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/man_02_87.gif" /> <img src="../skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/man_02_84.gif" /> <img src="../skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/man_02_75.gif" /> <img src="../skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/man_02_81.gif" /> <img src="../skin/2014NewSkin/Images/IndexImages/man_02_78.gif" /> </p> </div> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="https://s9.#/z_stat.php?id=1277995566&web_id=1277995566"></script> <script type="text/javascript" src="/Template/Default/Skin/2018skin/js/jquery-1.11.3.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Template/Default/Skin/2018skin/js/shipei/index.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Template/Default/Skin/2018skin/js/clid.js"></script> <a href="http://www.4911553.live/"><span class="STYLE1">ƾͶ׬Ǯ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.880380.tw">̹Ʊѯ</a> <a href="http://www.078950.buzz">׬Ǯа</a> <a href="http://www.414003.buzz"></a> <a href="http://www.vtgjot.buzz">Ϸ</a> <a href="http://www.404761.buzz">fg˲Ϸվ</a> <a href="http://www.zjyygk.buzz">汾</a> <a href="http://www.dbdrfw.tw">΢żӹƱȺ</a> <a href="http://www.619631.buzz">7λʷ</a> <a href="http://www.180822.tw">Ʊʵʱͼ</a> <a href="http://www.058818.buzz">ͼƻÿµַ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>